Mazal Tov

Mazal Tov to our birthday girls: Deborah Rozewicz, Dora Mandel, Frances Spiegel, Raymond Lubert.

November 15, 2018