Mazal tov

Mazal tov on their birthdays to Selwyn Langley, Jacob Alexander.  Mazal tov also to Linda & Selwyn Langley on their 25th wedding anniversary.

July 9, 2020