Mazal tov

Mazal tov on their birthdays to Sheldon Grossmith, Paulette Sachon.  Mazal tov also to Linda & Edwin Lucas on their 25th wedding anniversary.

August 27, 2020