Mazal Tov!

Mazal tovĀ to birthday boy, Jack Sheldon, on his 92nd birthday.

May 17, 2018