Mazal Tov!

Mazal tov  on her birthday to Bobbi Riesel, 70.  Mazal tov also to Sue & Gabby Kessler on their 50th wedding anniversary.

August 20, 2020