Mazal Tov!

Mazal tovĀ to our birthday boys: Daniel Ingram, 85; Henry Kesel, 85.

July 5, 2018