Mazal Tov!

Mazal tov to our birthday girl and boy: Rose Mikardo, 92; Zicky Alpert

November 29, 2018