Mazal Tov!

Mazal tov to our birthday boys: Leslie Kopitko, 75; Fred Stern, 96.

August 15, 2019