Mazal Tov!

Mazal tov to our birthday boys: Dennis Goodman, 95; Dennis Milstone, 94.  Mazal tov also to Sylvia & Harvey Kesselman on their 65th wedding anniversary.

October 24, 2019