Mazal Tov!

Mazal tov to our birthday boy: Benno Stern, 85

January 30, 2020