Mazal Tov!

Mazal tov to our birthday girl: Rosalie Tobe, 90

February 20, 2020