Mazal Tov!

Mazal tov on their birthdays to Julia Convisser, 85; Ruby Nerva, 91; Rosalie Tobe, 92

February 17, 2022