Mazal Tov!

Mazal tov on his special birthday to John Ashmele.

Mazal tov also to Susan & Richard Freedman on their 50th wedding anniversary and to Marian & Richard Kingsley on their 45th wedding anniversary.

 

October 13, 2022