Mazal Tov!

Mazal tov on his special birthday to Arnold Gee.

Mazal tov also to Karen & Stephen Glick on their 50th wedding anniversary.

 

February 2, 2023